Sociālā palīdzība

DSCF3516Klientu pieņemšana:

Pirmdienās: 8.00- 12.30       13.00- 17.30

Ceturtdienās:  8.00- 12.30    13.00- 16.30

 Sociālā darba speciāliste Ārija Brūdere

                                                                           tālruņi: 63354268, 27843923,

       elektroniskais pasts: arija.brudere@kuldiga.lv

Sociālā palīdzība (raksts “Snēpeles Vēstīs” 30.03.2015.)

Pēdējā laikā mēs presē un arī masu medijos dzirdam un lasām par Valsts Kontroles revīzijas ziņojumu sakarā ar sociālās palīdzības jomu. Ļoti bieži, novērtējot klienta materiālo stāvokli, nākas klientam paskaidrot, kas tad īsti ir uzskatāms par „personas ienākumiem” un kas nē.

Sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka LR „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”, Ministru kabineta noteikumi un Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi. Sociālo palīdzību personai vai ģimenei sniedz, pamatojoties uz viņu materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu.

Deklarācijā norāda ne tikai ienākumus no algota darba, pensijas u.tml., bet arī citus ienākumus. Aprēķinot ģimenes vidējos mēneša ienākumus, par ienākumiem tiek uzskatīti arī ģimenes locekļu ienākumi no algota darba, t.sk. ienākumi no gadījumu darbiem, invaliditātes pensijas, vecuma pensijas un piemaksas pie pensijas, ģimenes valsts pabalsta vecākiem, bērnu kopšanas pabalsta, uzturlīdzekļiem, stipendijas, ienākumi no iemaksām kontos, piemaksas un ienākumi no pārdošanas, ienākumi no saimnieciskās darbības, lauksaimniecības, ES subsīdijas lauksaimniekiem, ienākumi no metāllūžņu pārdošanas un citi ienākumi.

Ja atklājas nepatiesas informācijas sniegšanas fakts, sociālais darbinieks ir tiesīgs nepiešķirt trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, kā arī atteikt piešķirt sociālo palīdzību.

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts, ņemot vērā ne tikai klienta ienākumus, bet arī datus par klienta uzkrājumiem, vērtspapīriem, uzturlīgumiem un klienta īpašumiem. Vērtējot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, par īpašumu nav uzskatāms:

~ nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;

~ viens īpašums, kura kadastrālā vērtība ir mazāka par 3600 EUR, viena garāža, dārza māja vai vasarnīca, kuru ģimene neizmanto kā mājokli, kā arī ēka vai tās daļa (dzīvoklis), kas gājusi bojā stihiskā nelaimē (ugunsgrēks, plūdi) un tajā nav iespējams dzīvot uz remonta laiku līdz 2 gadiem;

~ bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;

dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;

~ viens automobilis vai viens motocikls, kas ir ģimenes īpašumā, kā arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim;

~ kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu.

No 29. janvāra stājušies spēkā grozījumi Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos nr.2013/4 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā”. Šogad ienākumu līmenis, līdz kuram var iegūt maznodrošinātas personas statusu ir:

252 EUR katrai personai ģimenēs, kurās ir nepilngadīgi bērni un ģimenēm (personām), kurās visi ģimenes locekļi ir pensionāri un/vai invalīdi;

234 EUR personai ģimenēs, kurās nav nepilngadīgu bērnu un kāds no ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā bez noteiktas invaliditātes. Ienākumu līmeni trūcīgas ģimenes statusam nosaka Ministru kabinets, un šogad tas paliek nemainīgs – 128, 06 euro uz katru ģimenes locekli.

Ar cieņu un uz sadarbību, sociālā darba speciāliste Ārija Brūdere, tālrunis 63354268, 27843923

Vairāk informācijas skatīt: Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” mājas lapā.