Izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu Snēpeles pagastā

Aleja uz Snēpeles Centra kapiem
Aleja uz Snēpeles Centra kapiem

Kuldīgas novada Domes Apstādījumu uzraudzīšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2012/30 „Par koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā”7.punktu un Kuldīgas novada Domes Apstādījuma uzraudzīšanas komisijas 18.02.2015. lēmumu, izsludina publisko apspriešanu no 5. marta līdz 19. martam par šādu koku ciršanas ieceri:

  • 16 papeles un 1 vītolu gar pašvaldības ceļu uz Centra kapiem labajā pusē īpašumā „Amatnieki”, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā;
  • 9 papeles gar pašvaldības ceļu uz Centra kapiem kreisajā pusē īpašumā „Amatnieki-3”, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā.

Ar Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas lēmumiem un lietas materiāliem var iepazīties un publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt Kuldīgas novada Domē Apmeklētāju pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301 un Snēpeles pagasta pārvaldē „Pagastmāja”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328, kā arī aizpildīt elektroniski, līdz 2015. gada 19. martam plkst.17.00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzīšanas komisijai.

Papildus informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Attīstības pārvaldes Būvniecības nodaļā pie vides speciālistes Daces Jansones, tālrunis: 63324935; e-pasts: dace.jansone@kuldiga.lv.

Atbildēt